Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Violetta Grafik-Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy poinformować o naszej polityce prywatności, którą stosujemy do przetwarzania Twoich danych osobowych.
Polityka prywatności zawiera informacje na temat:

 1. kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych
 2. jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy
 3. w jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe
 4. w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe
 5. komu udostępniamy Twoje dane osobowe
 6. jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe
 7. w jaki sposób możesz uzyskać dostęp, zmienić lub odebrać dane osobowe, które nam przekazałeś
 8. w jaki sposób przechowujemy i przesyłamy dane za granicę
 9. podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

1. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Violetta Grafik-Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Batorowie ul. Skośna 8, 62-081 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000368370, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

2. JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE ZBIERAMY?

Szereg danych osobowych, które zbieramy, jest wymagane, aby umożliwić nam wypełnianie naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie lub innych osób. Jeśli jesteś naszym klientem, musimy zbierać i wykorzystywać informacje o Tobie lub osobach w Twojej organizacji w trakcie dostarczania naszych produktów.

Możemy zebrać niektóre lub wszystkie informacje wymienione poniżej, aby nam w tym pomóc: nazwa; wiek; szczegóły kontaktu; informacje finansowe; dane bankowe; działalność biznesowa, dodatkowe informacje, które zdecydujesz się nam przekazać lub znajdziemy z innego źródła.

Należy pamiętać, że powyższa lista sposobów gromadzenia danych osobowych nie jest wyczerpująca.

W przypadku odmowy dostarczenia nam takich danych możemy nie być w stanie wypełnić naszych obowiązków wynikających z umowy lub może nawet nie być w stanie kontynuować naszych stosunków. Będzie to zależeć od rodzaju danych osobowych i przyczyn, dla których możemy je przetwarzać.

3. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

Administrator może gromadzić Twoje dane osobowe na jeden z trzech podstawowych sposobów:

 • Dane osobowe, które nam przekazujesz
  Możesz udostępniać nam swoje dane na wiele sposobów, w tym przez telefon, e-mail lub podczas osobistych spotkań. Możesz również udostępniać dane osobowe na naszej stronie internetowej lub w innych aplikacjach.
 • Dane osobowe, które otrzymujemy z innych źródeł
  Możemy starać się uzyskać więcej informacji o Tobie lub Twoich współpracownikach z innych publicznie dostępnych źródeł, na ogół z należytą starannością lub z innej analizy rynku.
 • Dane osobowe, które zbieramy automatycznie
  Podczas odwiedzania naszej witryny lub naszych aplikacji możemy zbierać informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy wtyczek do przeglądarek i wersje, system operacyjny i platforma.

4. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do przechowywania Twoich danych i ich aktualizacji w razie potrzeby w naszej bazie danych, abyśmy mogli:

 • skontaktować się z Tobą w związku z marketingiem naszych produktów
 • ułatwić sprzedaż i dostawę naszych produktów

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do tych celów, jeśli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów.

5. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Możemy udostępniać twoje dane każdej z następujących grup:

 • podmiotom powiązanym z Administratorem, jeśli jest to konieczne, i zgodnie z przepisami dotyczącymi transferu danych
 • podatki, audyt lub inne organy, gdy uważamy, że prawo lub inne przepisy wymagają od nas udostępnienia tych danych (na przykład z powodu wniosku organu podatkowego lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym)
 • zewnętrzni usługodawcy, którzy wykonują funkcje w naszym imieniu (w tym konsultanci zewnętrzni i doradcy zawodowi, tacy jak prawnicy, audytorzy i księgowi, pomoc techniczna i konsultanci IT wykonujący testy i prace rozwojowe nad naszymi systemami technologii biznesowej)
 • zewnętrzni dostawcy usług informatycznych, w przypadku których stosujemy odpowiednią umowę dotyczącą przetwarzania danych lub podobne zabezpieczenia

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których je zbieramy, chyba że uważamy, że prawo lub inne przepisy wymagają, abyśmy je zachowali (na przykład z powodu wniosku organu podatkowego lub w związku z wszelkie spodziewane spory).

Kiedy nie będzie już konieczne przechowywanie danych, usuniemy z naszych systemów dane osobowe, które przechowujemy.

7. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ UZYSKAĆ DOSTĘP, ZMIENIĆ LUB ODEBRAĆ DANE OSOBOWE, KTÓRE NAM PRZEKAZAŁEŚ?

Dopóki przechowujemy Twoje dane osobowe, unijne prawo o ochronie danych daje ci następujące prawa w odniesieniu do twoich danych osobowych:

 • Prawo do sprzeciwu: to prawo pozwala na sprzeciwianie się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych z jednego z następujących powodów:
  • ponieważ leży to w Państwa uzasadnionym interesie
  • do wysyłania bezpośrednich materiałów marketingowych, lub
   • do celów naukowych, historycznych, badawczych lub statystycznych
   Powyższa kategoria "uprawnionych interesów" jest najbardziej prawdopodobna i jeśli Państwa sprzeciw dotyczy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a uważamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, musimy podjąć działania w sprawie Państwa sprzeciwu poprzez zaniechanie danej działalności, chyba że:
  • możemy wykazać, że mamy uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są sprzeczne z Państwa interesami, lub
  • przetwarzamy Państwa dane w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego
 • Prawo do wycofania zgody: w przypadku, gdy uzyskaliśmy Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla pewnych czynności, na przykład w celu wysyłania bezpośrednich materiałów marketingowych, możecie wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, a my przestaniemy wykonywać tę konkretną działalność, na którą wcześniej wyraziliście zgodę, chyba że uznamy, że istnieje alternatywna podstawa prawna uzasadniająca nasze dalsze przetwarzanie danych w tym celu, w takim przypadku poinformujemy Państwa o tym warunku;
 • Żądania dostępu do danych: możecie Państwo poprosić nas o potwierdzenie w dowolnym czasie, jakie informacje przechowujemy na Państwa temat i poprosić nas o zmodyfikowanie, aktualizację lub usunięcie takich informacji. Możemy poprosić o więcej informacji na temat Państwa prośby. Jeśli udostępnimy dostęp do informacji, które przechowujemy na Państwa temat, nie będziemy pobierać od opłat, chyba że Państwa żądanie jest "oczywiście bezzasadne lub nadmierne". Jeśli poprosicie nas o dalsze kopie tych informacji, możemy obciążyć Państwa rozsądnymi kosztami administracyjnymi. W przypadku, gdy jesteśmy do tego prawnie upoważnieni, możemy odrzucić Państwa prośbę. Jeśli odrzucimy prośbę, to zawsze poinformujemy o przyczynach takiego postępowania
 • Prawo do usunięcia: macie Państwo prawo zażądać, abyśmy "usunęli" Państwa dane osobowe („prawo do bycia zapomnianym”) Zwykle informacje muszą spełniać jedno z poniższych kryteriów:
  • Dane nie są już potrzebne do celów, dla których je pierwotnie zgromadziliśmy i / lub przetworzyliśmy
  • Poinformujecie nas, że wycofaliście swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych i nie ma innego ważnego powodu, dla którego będziemy kontynuować przetwarzanie
   • Dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem (tj. w sposób niezgodny z RODO).

Wnioski zawierające żądania realizacji przysługujących Państwu w/w praw, mogą być przesyłane pocztą lub mailowo na adres Administratora.

Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc - o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem/wiadomością (ewentualne przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków).

Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny – w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku, skierujemy do Państwa prośbę o jego uzupełnienie.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie w miarę możliwości prowadzona również w tej formie. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji albo odmówić rozpoznania wniosku.

Dodatkowo, w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, których skutki mogą Państwa dotyczyć, zostaną Państwo o tym poinformowani.

8. W JAKI SPOSÓB PRZECHOWUJEMY I PRZESYŁAMY DANE ZA GRANICĘ?

Abyśmy mogli zrealizować cele opisane na niniejszych zasadach, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • pomiędzy jednostkami powiązanymi z Administratorem i wewnątrz nich
 • na rzecz stron trzecich (np. doradców firmy Administratora)
 • do dostawcy pamięci masowej w chmurze i do innych stron trzecich

Chcemy mieć pewność, że Państwa dane osobowe są przechowywane i przesyłane w sposób bezpieczny. W związku z tym przekazujemy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub EOG (tj. Państwa członkowskie Unii Europejskiej, wraz z Norwegią, Islandią i Liechtensteinem), tylko jeżeli jest to zgodne z przepisami o ochronie danych, a środki przekazu zapewniają odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do Państwa danych.

W tym celu firma Administratora wdrożyła następujące zasady zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania Państwa danych osobowych:

 • na drodze porozumienia wewnątrzgrupowego między podmiotami Administratora, uwzględniającego aktualne standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w odniesieniu do przekazywania danych osobowych przez administratorów w EOG do administratorów i podmiotów przetwarzających w jurysdykcjach bez odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych
 • na drodze umowy o przesyłaniu danych z osobą trzecią, uwzględniającej obowiązujące standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w odniesieniu do przekazywania danych osobowych przez administratorów w EOG do administratorów danych i podmiotów przetwarzających w jurysdykcjach bez odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych, lub
 • przesyłając Państwa dane do podmiotu, który zarejestrował w UE-U.S. zasady ochrony prywatności (Privacy Shield Framework) w celu przekazywania danych osobowych od podmiotów w UE podmiotom w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub inny równoważnym w porozumieniu w odniesieniu do innych jurysdykcji, lub
 • przesyłając Państwa dane do kraju, w którym Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych poprzez swoje ustawodawstwo, lub
 • jeżeli jest to konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między nami a osobą trzecią, a przeniesienie leży w Państwa interesie dla celów tej umowy (na przykład, jeśli musimy przenieść Państwa dane do dostawcy świadczeń, EOG), lub
 • gdzie uzyskano zgodę na transfer danych.

9. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Istnieje szereg różnych powodów, dla których zgodnie z prawem możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z wymogami unijnej ustawy o ochronie danych:

 • Uzasadnione interesy
 • Administrator może przetwarzać Państwa dane tam, gdzie jest to konieczne do celów uzasadnionych interesów Administratora z wyjątkiem przypadków, gdy interesy te są podrzędne w stosunku do Państwa interesów lub podstawowych praw lub wolności, które wymagają ochrony danych osobowych.
 • Zgoda
 • W pewnych okolicznościach postaramy się uzyskać Państwa wyraźną zgodę przed podjęciem działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych. To znaczy, że abyśmy mogli je podjąć:
  • musicie Państwo wyrazić nam swoją zgodę, bez narażania Państwa na jakąkolwiek presję
  • musicie Państwo wiedzieć, na co się zgadzacie - upewnimy się, że udzielimy Państwu wystarczających informacji
   • poprosimy o wyrażenie zgody na jedno działanie związane z przetwarzaniem w danym momencie - dlatego unikamy "łączenia w pary" zgód, tak abyście Państwo wiedzieli dokładnie, na co się zgadzacie, i
   • musicie Państwo wyrazić zgodę na pozytywne i afirmatywne działanie - prawdopodobnie zapewnimy pole wyboru, aby sprawdzić, czy to wymaganie jest spełnione w jasny i jednoznaczny sposób.
 • Wykonanie naszej umowy
 • W niektórych przypadkach będziemy musieli przetworzyć Państwa dane osobowe w celu wykonania zobowiązań wynikających z naszej umowy lub w celu podjęcia niezbędnych kroków w celu zawarcia umowy.
 • Zgodność z obowiązkiem prawnym
 • Przetwarzanie danych osobistych może również być konieczne dla spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega Administrator, na przykład z powodu wniosku organu podatkowego lub w związku z przewidywanym postępowaniem sądowym.
 • Uwagi końcowe
 • Nie uważamy, że jakakolwiek z powyższych aktywności w jakikolwiek sposób uszczupla należne prawa. Jednakże w pewnych okolicznościach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

FIRMAOfertaDOBÓR KLEJÓW